Меню

Общи условия

За ползване на предоставените от нас услуги, трябва да се запознаете с общите условия за ползване на системата "Международна Транспортна Борса"

ОБЩИ УСЛОВИЯ

І. Общи положения:

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат отношенията между собственика на системата www.TransportOrganizer.com и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ползващи услугите й;

1. Собственик на система www.TransportOrganizer.com

2. www.TransportOrganizer.com представлява уеб базирана система за административно търсене и предлагане на товари в цяла Европа, наричана по-долу за краткост Системата;

3. Определения, използвани в общите условия и системата.

 • Акаунт за достъп потребителско име и парола, получени след регистрация.

 • Регистрация полълване на регистрационна форма, съдържаща настоящите общи условия и изискваща лична и фирмена информация, необходима за нормалното функциониране на системата.

 • Потребител е всяко юридическо лице (фирма или организация), притежаващ акаунт.

 • Услуги съвкупността от позволени действия и информация, до които потребителите имат достъп.

 • Товар - стока за превоз.

 • Известяване - известяване на потребителите по SMS или Е мail за наличието на нови дневни товари, или на товари, за които е проявен предварителен интерес;

4. Регистрация

 • на регистрация подлежи всяка фирма или организация, изявила желание за работа със Системата;

 • регистрацията се състои в попълване на регистрационна форма, съдържаща настоящите общи условия и изискваща лична и фирмена информация;

5. Право на достъп

 • право на достъп има всеки потребител със собствен акаунт в Системата;

6. Търсене потребителите на системата могат да извършват търсене по следните параметри :

 • търсене по релация на товар;

 • разширено търсене предлагащо пълна детайлност;

7. Публикуване на товар публикуването на товар става чрез попълването на форма за публикуване на товар, като потребителите cе задължават да попълват всички полета, маркирани като задължителни. Публикуван товар без попълнени задължителни полета не се приема от системата.

8. Цени за достъп:

Услугите на www.TransportOrganizer.com са платени. Всички нови фирми, които желаят да използват системата, имат предоставен 15 дневен гратисен период, в който могат да разгледат и използват предлаганите услуги.

Предлаганите абонаментни планове за Български фирми са следните:

 • Едномесечен - 39,90 лв

 • Шестмесечен – 219,90 лв

 • Едногодишен - 399,90 лв

Обявените цени са с включен ДДС !!!

9. Членовете в процеса на регистрацията си се задължават да предоставят пълни и верни данни за самоличността си, правния си статут, както и за другата информация, която се изисква от регистрационната форма.

10. Собственикът на Системата се задължава да не използва или предоставя на трети лица получената информация за потребителите си и персоналните им данни, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

11. Собственикът на Системата не носи отговорност, при прекъсване в програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет и/или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, поради което потребител не може да ползва изцяло или частично предоставяните услуги.

12. Собственикът на Системата има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако потребител действа злоумишлено. Под това се разбира:

1.1. Въвеждане на нереални товари;

1.2. Нарушаване на Интернет етиката или причиняващи вреда на лица, свързани към Интернет и други свързани мрежи; накърняване на правата и доброто име на трето лице; разпалване на вражда и призоваване към насилие; предоставяне на материали и съобщения, представляващи търговска тайна;

1.3. Изпращане на нежелана поща от типа Spam, Junk mail, Newsgroups cross-pointing, Multiple-posting или Usenet spam;

1.4. Получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли с цел собствена облага или добиване на информация;

1.5. Извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен саботаж или шпионаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви;

1.6. Изпращане на Троянски коне, вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Системата;

1.7. Каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по законодателството

13. Собственикът на системата не носи никаква отговорност, в т.ч. и финансова пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за:

1.1. Загуби, пропуснати ползи и други преки и косвени щети, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ в резултат от ползване / неползване на услугите на Системата от негова страна;

1.2. Неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва всяка една отделна Услуга;

1.3. Претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при или по повод ползване на Услугите;

1.4. За разпространение на съобщения посредством Интернет с нецензурни или обидни текстове и/или изображения, на религиозна, верска или политическа основа.

1.5. Собственикът на Системата си запазва правото при необходимост да променя структурата, правилата и условията за ползване на същата, за което не се задължава да уведомява предварително потребителите.

Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как TransportOrganizer третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

Сайта TransportOrganizer събира данни за всички посетители

данни за потребителя като ip, browser,потребител,

всички данни сe пазят се 5 години на зад,

всички оферти пупликувани от потребители пазяат се 1 година назад.

Данни, събирани от прочитане на бисквитки - google analytics, те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания браузър и се съхраняват на устройството ви, за да може сайтът да го разпознава.

Целите, за които използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението ви в следните направления:

Проследяване на секции в сайта, който посещавате;

Колко време отделяте в даден сайт;

Кога посещавате нашия сайт и сайтове на наши партньори

На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни -при запитване от дъжавните органи и институции.

Права на субектите на данни според GDPR Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.

Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

Система за управление на транспорта TMS

Система за управление на транспорта TMS

Заяви демо

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО

Изтеглете нашето приложение и се насладете на най-доброто обслужване от TransportOrganizer.

Get it on Google PlayApple Store